دکتر مرتضوی » درمان سیاه شدن استخوان ران
[wtr-time]
سیاه شدن سر استخوان ران

سیاه شدن سر استخوان ران

سیاه شدن سر استخوان ران در اثر نرسیدن خون به استخوان ران ، سیاه شدن یا نکروز اتفاق می افتد . در صورتی که پیشرفت کند می تواند منجر به تخریب یا سائیدگی مفصل شود...