دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی / انواع شکستگی لگن
[wtr-time]
درمان شکستگی لگن

درمان شکستگی لگن

لگن عضو مهمی در بدن است که به شکل حلقوی بوده و در قسمت تحتانی بدن قرار دارد. این عضو به عنوان کانال ارتباطی بین اندام های پایین بدن با تنه بوده و از قسمت...