دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی / استئونکروز استخوان فک
[wtr-time]
استئونکروز مفصل زانو

استئونکروز مفصل زانو

استئونکروز مفصل زانو عوامل مختلفی در بروز زانو درد دخیل هستند. یکی از شایع ترین علل بروز زانو درد در خانم های مسن این است که خونرسانی به قسمتی از استخوان مختل...